Cây Vắt mét vải

Cây bắt mét vải dùng để đo kiểm vải cho các cửa hàng bán vải

cây vắt mét vải
cây bắt mét